Psychologické testy

Online testování pracovníků pro firmy a personalisty

 Přihlásit se
Jméno:  Heslo:

 Zaregistrovat se
Pokud chcete využívat tyto testy, zaregistrujte se prosím

 
Testy:
 Test vlastností osobnosti TAKE3
 Ukázkový výsledek s vysvětlením

 Test mentálního výkonu EXEC-PRO
 Ukázkový výsledek s vysvětlením
 

 
 Veřejné psychotesty
 Přidat k oblíbeným
 
Jste tu poprvé a chcete si
některé testy vyzkoušet?
Zaregistrujte se a zavolejte nám
na tel. 777 649 129, rádi Vám poskytneme testy na ukázku zdarma. 
 
 
 

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ TESTŮ


1. Definice pojmů
 
Provozovatelem aplikací pod doménou psychonet.cz je Ing. Zdeněk Peterka – WebSoftwarové aplikace, Na Studánkách 338, 55101 Jaroměř, IČ: 18942601, e-mail: profi@psychonet.cz, tel. 777 649 129 (dále jen Provozovatel).
Provozovatel poskytuje provoz psychologických testů (dále jen Testy) zájemcům z řad firem a personalistů (dále jen Účastník).
 
2. Poskytování Testů
 
a) Provozovatel poskytuje Účastníkovi na základě jeho registrace do systému podmíněné souhlasem s těmito podmínkami právo k užívání Testů.
 
b) Účastník nesmí Testy jakkoli upravovat, analyzovat, a jinak do nich zasahovat nebo je přizpůsobovat k jinému užití než testování svých pracovníků nebo uchazečů o zaměstnání. Porušením výše uvedených podmínek ztrácí Účastník práva vyplývající z těchto smluvních podmínek, provozovatel je oprávněn zablokovat Účastníkovi přístup k Testům a žádat náhradu škody vzniklé neoprávněným používáním Testů.
 
3. Záruka a odpovědnost Provozovatele
 
a) V případě jakýchkoli potíží s Testy kontaktuje Účastník Provozovatele bez zbytečného odkladu. Provozovatel přitom nenese odpovědnost za činnost třetích stran, tedy za případnou nefunkčnost nacházející se mimo jeho vliv (výpadek připojení k internetu, nedostupnost webového serveru apod.).
 
b) Provozovatel vyvíjí přiměřenou snahu, aby Testy byly ve všech ohledech funkční. Účastník nicméně bere na vědomí, že jde o stále se vyvíjející softwarové řešení, u něhož není možné zcela vyloučit přítomnost určitých nedokonalostí. Na jejich odstraňování Provozovatel s Účastníkem ochotně spolupracuje. Užití Testů nenahrazuje osobně provedené psychologické vyšetření.
 
c) Provozovatel může Testy a jejich vlastnosti průběžně upravovat.
 
d) Mezi povinnosti Provozovatele nepatří zálohování ani správa výstupů a výsledků testů. Pokud Provozovatel nad rámec svých povinností zálohuje výsledky Testů, činí tak ze své dobré vůle a nevymahatelně.
 
e) Provozovatel doporučuje, aby výsledky testů v případě pochybností interpretoval psycholog – diagnostik. Výsledky testů jednotlivých osob slouží zejména pro porovnávání těchto osob mezi sebou. Porovnávat lze přitom jen osoby, které se podrobily testování stejnou verzí Testů. Testované osoby by měly být při testování pod dohledem pracovníka Účastníka, který zajistí dodržení podmínek pro vyplňování testu uvedených na začátku testu a u jednotlivých subtestů. Provozovatel nenese odpovědnost za důsledky použití výstupů Testů Provozovatelem.
 
f) Podpora ze strany Provozovatele se poskytuje prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Pokud to okolnosti dovolí, je problém Účastníka vyřešen do 4 pracovních dnů od jeho oznámení. Účastník musí vhodným způsobem ověřit, zda jeho zpráva o přítomnosti problému k Provozovateli dorazila. Problémem se zde myslí nedostatek na straně Provozovatele, nikoli nedostatek způsobený třetí stranou či Účastníkem.
 
4. Platební podmínky
 
a) Za právo užívat Testy náleží Provozovateli od Účastníka odměna. Konkrétní částka za jednotlivé vyhodnocení Testů nebo za jejich užívání po určitou dobu je vždy zřetelně vyznačena v profilu registrovaného Účastníka.
 
b) Možnost užívat Testy náleží Účastníkovi po připsání platby za provedenou objednávku na účet Provozovatele, který bez zbytečného odkladu užívání Testů Účastníkovi uvolní.
 
c) Za případné nespotřebované a již zaplacené Testy nenáleží Účastníkovi žádná kompenzace. Výjimkou je případ, že by Účastník nemohl Testy využívat vinou včas neodstraněných překážek na straně Provozovatele. V takovém případě Provozovatel Účastníkovi na základě písemné výzvy Účastníka vrátí částku odpovídající počtu nespotřebovaných Testů nebo poměrně za nespotřebované období.
 
d) Za případné Účastníkem vyžádané úpravy Testů a za nápravy problémů způsobené Účastníkem náleží Provozovateli odměna 500 Kč za každou započatou hodinu práce.
 
5. Platnost přístupu k Testům
 
a) Pokud si Účastník zvolí neomezené využívání Testů po určité období, má právo přistupovat k Testům po dobu toho období, které započíná dnem aktivace Testů Provozovatelem.
 
b) Pokud si Účastník zvolí konkrétní množství přístupu k Testům, platí tyto přístupy po dobu jednoho roku. Tato doba začíná běžet dnem aktivace Testů Provozovatelem.
 
6. Závěrečná ujednání
 
a) Účastník i Provozovatel se zavazují ochraňovat osobní data testovaných osob a informace vyplývající z užívání Testů.
 
b) Účastník se zavazuje nezveřejnit ani neposkytnout třetím stranám jakékoli informace týkající se obsahu Testů; rovněž není povoleno zveřejňovat vyhodnocení Testů. Pokud by porušením tohoto pravidla vznikla Provozovateli nutnost upravit Testy, je Účastník povinen náklady na takové úpravy uhradit dle hodinové sazby 500 Kč za započatou hodinu práce, a to do 10 dnů od výzvy Provozovatelem.
 
c) Testy a veškerý obsah webů pod doménou psychonet.cz jsou chráněny autorskými právy a veškerá práva, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb, k těmto dílům náleží Provozovateli a jeho dodavatelům.
 
d) Tyto podmínky mohou být měněny bez předchozího upozornění.
 
e) Registrací do systému profi.psychonet.cz vyjadřuje zároveň Účastník souhlas s těmito podmínkami.